افتخارات


لوح تقدیر حضور در اولین دوره EMPEX

لوح تقدیر جهت شرکت در دومین نمایشگاه EMPEX

لوح تقدیر حضور در سومین نمایشگاه بین المللی EMPEX