مدل های جدید کفش آراد معرفی شد

تاریخ انتشار 1395/10/08 مدل های جدید کفش آراد معرفی شد

مدل های جدید کفش آراد در سبک های کالج بندی و بدون بند با نام های FJ ONE و FJ TWO معرفی شد 

مدل راحتی بندی و بدون بند با نام های هایما و برلینا معرفی شد 

1395/10/07